Welcome TO MY Blogger : ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของ :นางสาว ลัดดารัตน์ ม่วงแก้ว 554144116 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.2 หมู่ 2 ค่ะ ^^

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

      สวัสดีค่ะ^^ ดิฉันชื่อนางสาว ลัดดารัตน์   ม่วงแก้ว  554144116   ค.บ.2   หมู่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
               บล็อกนี้ดิฉันทำเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาดิันหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผที่เข้ามาเยี่ยมชมเปนอย่างดีค่ะ 

 

                  


                    วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา                                                                                 

                                                         PC54505                                               

               (Innovation, Technology and Information in Education)
                          อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
                     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                              ภาคเรียนที่ 1 / 2556     


   คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

                 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                - การซักถาม
                - การอภิปราย
                - การทำแบบฝึกหัด
                - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง 

      ความมีเหตุผล

        ความพอประมาณ
        ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
            เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
        เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์               

 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 

    -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
    -  มี

ความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

    -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
    -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
    -  มีความคิดสร้างสรรค์
    -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
    -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

        1. การวัดผล
                        1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                   10 %
                        1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)              10 %
                        1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                         20 % 
                                    1.5  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                                 20 %
                        1.6  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                 20 %
                        1.7 สอบปลายภาค                                                                                                      20 %
                2. การประเมินผล
                               ระดับคะแนน                80 – 100                            ค่าระดับคะแนน                    A
                               ระดับคะแนน                75 – 79                               ค่าระดับคะแนน                    B+
                               ระดับคะแนน                70 – 74                               ค่าระดับคะแนน                    B
                               ระดับคะแนน                65 – 69                               ค่าระดับคะแนน                    C+
                               ระดับคะแนน                 60 – 64                              ค่าระดับคะแนน                    C
                               ระดับคะแนน                 55 – 59                              ค่าระดับคะแนน                    D+
                               ระดับคะแนน                 50 – 54                              ค่าระดับคะแนน                    D
                               ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                    E

8 ความคิดเห็น:

 1. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ สีสันสดใสดีค่ะ ตกแต่งได้สวยงามค่ะ น่ารักดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกเรียบง่าย น่ารัก แต่หัวหนังสือน่าจะใหญ่กว่านี้ ส่วนแนะนำตัว ตัวหนังสือน่าอ่าน ตรงคำอธิบายรายวิชาลงมา เราว่าน่าจะทำตัวหนังสือให้ใหญ่กว่านี้ จะทำให้น่าอ่าน ด้านข้างทั้งสองจัดแต่งได้สวยงาม ^^

  ตอบลบ
 3. บล็อกออกแบบได้น่ารักดี แต่ถ้าเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีๆก็จะน่ารักมากขึ้น
  และตัวหนังสือก็น่าจะเปลี่ยนสีให่มีสีสันมากกว่านี้นะ โดยรวมก็โอเคแระ ^^

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกถ้าแต่งให้ตัวหนังสือใหญกว่านี้ก็จะดูดีมากใส่สีเข้าไปอีกนิดก็จะสวยมากคะในส่วนของเนื้อหาสีของตัวหนังสือในบางหัวข้อก็แสบตานะคะแต่ก็ดึงดูดความสนใจได้มาก ส่วนคลิปก็ครบถ้วนดีคะ และขอให้ทำงานดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะ สู้ๆๆ

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกเรียบง่ายดูแล้วไม่ปวดตา แต่หัวเรื่องของงานหน้าจะทำให้ชัดเจนมากกว่านี้ ตัวหนังสือไม่ค่อยน่าอ่านเท่าไรเพราะ มันมีสี มากเกินไปนะจะทำให้อ่านไม่สะดวก ด้านข้างทั้งสองจัดแต่งได้สวยงามมีส่วนประกอบดีแล้ว

  ตอบลบ
 6. บล็อกพื้นหลังหวานๆน่ารัก เข้ากับหัวบล็อกดี แต่ตัวหนังสือเนื้อหาตัวเล็กไปหน่อย ควรใหญ่กว่านี้เพื่อให้อ่านได้ชัดเจน ตัวหนังสือสีสันน่าดู มีการวรรคพอดี ต่อการพักสายตา มีวีดีโอที่น่าสน แต่น่าจะเอารูปพระเจ้าอยู่หัวไว้บนสุดนะ จะเหมาะสมควรกว่านะ

  ตอบลบ
 7. หัวบล๊อกนะ สวยดี สีสันสดใส น่ารัก ไม่เยอะมากจนเกินไปและไม่น้อยมากจนเกินไป พื้นหลังโอเค สวย สดใส น่ารัก ดูแล้วสบายตา แอ๊บแบ๊วดี เนื้อโอเค อ่านแล้วสบายตา จับใจความได้ ไม่เยอะมากไม่น้อยมากจนเกินไป วิดีโอ ภาพประกอบ เข้ากับเนื้อหา โอเค

  ตอบลบ
 8. สวัสดี "แนน" จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ สีสันสดใสน่ารักดีค่ะ เนื้อหาครบสมบูรณ์ดีตัวหนังสืออ่านง่ายดี สีสันตัวหนังสือหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่าน องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีการสอดแทรกคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ และความพอเพียง เราสามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำได้ กล่าวโดยราวแล้วทำออกมาได้ค่ะ

  ตอบลบ