Welcome TO MY Blogger : ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของ :นางสาว ลัดดารัตน์ ม่วงแก้ว 554144116 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.2 หมู่ 2 ค่ะ ^^

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

      สวัสดีค่ะ^^ ดิฉันชื่อนางสาว ลัดดารัตน์   ม่วงแก้ว  554144116   ค.บ.2   หมู่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
               บล็อกนี้ดิฉันทำเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาดิันหวังว่าบล็อกนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผที่เข้ามาเยี่ยมชมเปนอย่างดีค่ะ 

 

                  


                    วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา                                                                                 

                                                         PC54505                                               

               (Innovation, Technology and Information in Education)
                          อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
                     คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                              ภาคเรียนที่ 1 / 2556     


   คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

                 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

 1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
 2. เทคนิควิธีสอน
        2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
        2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
                - การซักถาม
                - การอภิปราย
                - การทำแบบฝึกหัด
                - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง 

      ความมีเหตุผล

        ความพอประมาณ
        ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
            เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
        เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์               

 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 

    -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
    -  มี

ความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

    -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
    -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
    -  มีความคิดสร้างสรรค์
    -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
    -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

        1. การวัดผล
                        1.1   การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                   10 %
                        1.2   เอกสารรายงาน  การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)              10 %
                        1.3  เว็บบล็อก (รายบุคคล)                                                                                         20 % 
                                    1.5  เว็บบล็อก (กลุ่ม)                                                                                                 20 %
                        1.6  การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน                 20 %
                        1.7 สอบปลายภาค                                                                                                      20 %
                2. การประเมินผล
                               ระดับคะแนน                80 – 100                            ค่าระดับคะแนน                    A
                               ระดับคะแนน                75 – 79                               ค่าระดับคะแนน                    B+
                               ระดับคะแนน                70 – 74                               ค่าระดับคะแนน                    B
                               ระดับคะแนน                65 – 69                               ค่าระดับคะแนน                    C+
                               ระดับคะแนน                 60 – 64                              ค่าระดับคะแนน                    C
                               ระดับคะแนน                 55 – 59                              ค่าระดับคะแนน                    D+
                               ระดับคะแนน                 50 – 54                              ค่าระดับคะแนน                    D
                               ระดับคะแนน                 0 – 49                                 ค่าระดับคะแนน                    E